O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało założone w roku 1999 z inicjatywy osób zainteresowanych sztuką sakralną oraz Ojców Jezuitów  i jej krzewieniem w sposób twórczy. Dziś Katolikom tak często towarzyszy pytanie, co się stało ze sztuką w Kościele i kościołach. Czy współczesny Katolik jest uwrażliwiony na odbiór piękna zawartego w talencie odkrywanym poprzez sztuki wizualne, muzykę, teatr, itd. Czy dzisiaj Piękno unosi nas do Boga? A z drugiej strony czy Piękno, tak jak kiedyś, może być narzędziem i perspektywą ewangelizacji?

Misją stowarzyszenia jest świadczenie o Bogu poprzez sztukę. Stowarzyszenie zaprasza w swoje szeregi wszystkich tych, którzy podzielają jego misję i cele. Swą działalnością chce objąć cały kraj proponując określone formy działalności mające uwrażliwić na obecność sztuki sakralnej, jej miejsca i roli we wspólnocie wierzących. Misja jest kierowane do wszystkich chrześcijan i wspólnot dla których sztuka sakralna jest faktem poprzez który wyraża się ich wiara.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:

1. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;
2. prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej, edukacyjnej i naukowej – organizacja kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń, obozów, rekolekcji;
3. współpracę z międzynarodowymi ośrodkami o podobnym charakterze;
4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. prowadzenie ośrodka dydaktyczno-naukowego;
6. prowadzenie pracowni artystycznych;
7. prowadzenie klubów środowiskowych;
8. promocję sztuki o charakterze chrześcijańskim, poprzez prowadzenie galerii, aukcji na cele statutowe;
9. prowadzenie działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
10. promocja i organizacja wolontariatu;
11. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia;
12. stałą formację członków w oparciu o duchowość ignacjańską.

Kontakt

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: [email protected] ,
tel. ++48/12/6293485
Konto bankowe nr: 25 1160 2202 0000 0000 4335 1497

     Statut Stowarzyszenia w formacie pdf do wglądu